Aktifte Kayıtlı Gayrimenkullerin 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilmesine İlişkin 500 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 108
Tarih: 06 Temmuz 2018

500 Seri No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500) “ 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31. madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 25.05.2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı gayrimenkullerini 30.09.2018 tarihine kadar yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine imkan veren düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Buna göre; düzenlemeden faydalanmak isteyen mükellefler gayrimenkullerinin defter değerlerini Yİ-ÜFE değerindeki artış oranına göre yeniden değerleyip değerleme sonu oluşacak olan değer artış tutarını pasifte özel bir fon hesabında tutacak ve bu tutar üzerinden % 5 hesaplanan vergiyi, izleyen ayın 25. Gününe kadar vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyerek söz konusu gayrimenkullerini gerçek değerine çıkartabilecektir.

 

Bu imkandan İSTEYEN mükellefler yararlanabilir. Zorunluluk yoktur.

 

Aktifte yer alan gayrimenkullerin tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilir. 

 

Yapılan ödeme tutarı Kurumlar veya Gelir Vergisinin matrahından indirilemeyeceği gibi herhangi bir vergiden mahsup da edilemeyecektir.

 

Ayrıca ödemenin zamanında gerçekleştirilememesi durumunda bu maddeden faydalanma imkanı ortadan kalkacaktır.

 

Tebliğ hükümleri 06.07.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır