Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Erteleyen 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Yayımlandı.

Numara: 2017 / 123
Tarih: 22 Aralık 2017

488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun`un 69 ve 70 No`lu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu`nun 426 ve 427 Seri No`lu Genel Tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım zorunluluğu getirilmişti.

 

426 No`lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri belirlenmişti. Daha sonra 05.08.2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 473 No`lu VUK Genel Tebliği ile 426 Sıra No`lu Tebliğ`in 4`üncü bölümünün (c) bendinde yer alan "1/1/2017" ibaresi "1/1/2018" olarak değiştirilmişti.

 

Tebliğ ile; 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri ile 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 3.-4.5.6. ve 13. Maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre; 2014 yılı cirosu 150.000-TL`nin altında olan ve ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve yol kenarı otopark hizmeti verenler haricindeki yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler için 01.01.2018 tarihinde başlaması öngörülen uygulamadan vazgeçilerek, mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacağı, dileyen mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.

 

İşletmelerinde kısmen YN ÖKC kullanmaya başlamış olan mükellefler, mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, müşteriye düzenlenerek elektronik ve/veya kağıt ortamda iletilen/verilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelere ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işlemlerinde kullanmaya devam edebileceklerdir.

 

Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

 

Ödem Kaydedici Cihaz (ÖKC) günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 01.07.2018 tarihinden itibaren;

 

- ÖKC TSM Merkezleri (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlara yazılım-parametre yükleme, yazılım güncelleme, bu cihazları ve bu cihazlar ile birlikte veya üzerinde gerçekleştirilen kartlı işlemleri yönetme, cihazlar ile ilgili güvenli anahtar yönetimi gerçekleştirme, ön kontrol işlemlerini yapma, banka uygulaması yazılım ve parametrelerini cihaza yükleme, cihaz yaşam döngüsünü kontrol etme ve yönetme, ÖKC mesajlarının GİB BS’ye ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara GMP’lerde belirlenen iletişim protokolleri çerçevesinde aktarılmasını sağlama amacıyla kurulan ve ÖKC üreticilerine ait terminal yönetim merkezi) üzerinden,

 

- Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden, “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” ndaki esaslara göre,

 

c) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

 

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

 

Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için (Sıra No: 488), (Sıra No: 489) tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır