Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçilere Sürekli Eğimi Yükümlülüğü Getiren Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2017 / 104
Tarih: 04 Kasım 2017

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafındanBağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği04.11.2017 tarih ve 30230 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

 

Eğitim yükümlülüğü

 

Bağımsız denetçilerin, 3 yıllık bir dönem içerisinde temel mesleki konulardan en az 60 kredi olmak üzere toplam120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.

 

Denetçiler, 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimi, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

 

120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.

 

120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.

 

 

Eğitim yükümlülüğünün başlangıcı

 

Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

 

Ancak yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim yılı sonuna kadar sicile kaydedilmeyenlerin eğitim yükümlülüğü yetkilendirildiği tarih esas alınarak hesap edilir.

 

Buna göre; denetçi geçmiş yıllara ilişkin eğitim açığını tamamlamadıkça sicile faal olarak kaydedilmez.

 

Eğitim açığı yetkilendirildiği yılı takip eden beşinci ve sonraki takvim yıllarında tescil edilenler için 120 kredi olarak dikkate alınır.

 

01.01.2017 tarihinden önce resmi sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

 

 

Eğitim konuları

 

Tebliğe göre; Bağımsız denetçiler, resmi sicile tescil edildikleri tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren temel mesleki konular (muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim) ve destekleyici konularda ( mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları) sürekli eğitime başlayacaklardır.

 

Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

  

 

Eğitim yöntemleri

 

Eğitimler; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetleri şeklinde yerine getirilecektir.

 

Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim KGK tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilecektir. Ancak bu kurum ve kuruluşlar tarafından temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce KGK tarafından onaylanmış olması ve gerekli görüldüğünde uygulamanın gözetimi gerekmektedir.

 

İşbaşı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınır.

 

Eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler, yapılacak başvuru sonucunda Başkanlık tarafından değerlendirilerek eğitim faaliyeti olarak kabul edilebilir.

 

 

İdari tedbirler

 

Eğitim veya bildirim eksikliği nedeniyle verilen ek süre içerisinde de gerekli eğitim kredisini tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulacaktır.

 

Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler sicilde gayri faal olarak gösterilecek ve bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi unvanı ile görev alamayacaklardır. Gayri faal konumları devam ettiği sürece bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz.

 

Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler eksik olan eğitim kredilerini tamamladığını gösteren belgelerle KGK’ ya başvurmadıkça tekrar faal konuma gelemeyeceklerdir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır