Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2017 / 96
Tarih: 30 Eylül 2017

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.09.2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC`lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı`na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC`lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esasları açıklanmıştır.

 

Buna göre tebliğde, mükelleflere kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak;

 

- Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,

 

- Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü,

 

-  Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin ÖKC kullanım muafiyeti

TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,

 

- Yeni işe başlayacak veya şube işyeri açacak mükelleflerin YN ÖKC kullanım durumu,

 

- Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları,

 

- YN ÖKC uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve çalışma esasları,

 

- Seyyar EFT-POS cihazları yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanım esası,

 

- Eski nesil ÖKC’lerin üretim, mühürleme ve satış işlemleri,

 

- ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanı ile,

 

Bu konudaki sorumluluk ve cezai müeyyidelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğ ile; 2/3/2011 tarihli ve 27862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 406)’nin “3. Müşterilerin Kendilerine Servis Esasına Göre Yemek Hizmeti Verilen İşyerlerinde Belge Düzeni” başlıklı üçüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ÖKC (YN ÖKC dahil) uygulamaları ile ilgili olarak, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yayınlanmış genel tebliğler ile GİB tarafından yayınlanmış olan teknik kılavuzlar ve GİB mesajlaşma ve harici donanım veya yazılımların ÖKC ile iletişimine ilişkin protokol dokümanlarında (GMP-1, GMP-2, GMP-3) yer alan açıklamaların bu Tebliğe aykırı olan hükümleri bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.

 

Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır