687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile işsizleri işe alana gelir ve damga vergisi ile sigorta prim teşviği getirildi.

Numara: 2017 / 22
Tarih: 09 Şubat 2017

687 Sıra No.lu Kanun Hükmünde Kararname 09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kararname ile; son 3 ayda işsiz olan İşkur’a kayıtlı işsizleri istihdam eden özel sektörde işverenlerine gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primi destek ödemesi yapılacağı kararlaştırılmıştır.

 

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. Ve 18. maddeler ile; 01.02.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları şartıyla işe alındıkları tarihten itibaren sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22-TL (aylık 666,60-TL) ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlere SGK`ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek ödemesi yapılacaktır.

 

Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilen, SGK`ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Ancak SGK`ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece söz konusu uygulamadan yararlanabilecektir.

 

Yine aynı şekilde; 01.02.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları şartıyla, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli teşviklerinden yararlanamaz.

 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

 

Bu teşvik ve destek imkanlarından; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

  

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır