2017 1. Dönemi (01.01-30.06.2017) için Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

Numara: 2017 / 8
Tarih: 04 Ocak 2017

Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar açısından önem arz etmektedir. Çalıştığı her bir yıl karşılığında bir aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alan işçi, maaşı kaç lira olursa olsun kıdem tazminatı tavanıyla sınırlı ödeme almaktadır. Bu tavan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan en yüksek Devlet memuruna ‘Emekli Sandığı Kanunu’ hükümleri kapsamında 1 hizmet yılı için ödenecek azami (en yüksek) emeklilik ikramiyesi kadar olmakta ve her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

 

Maliye Bakanlığı tarafından 03.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelge ile 01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli memur maaş katsayıları belirlenmiştir.

 

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13. Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

 

Bu kanun kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

 

Buna göre:

 

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

 

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

 

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

 

-Askerlik görevi nedeni ile,

 

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

 

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

 

-İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde

 

çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

 

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır.

 

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

 

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın bordroda prim, ikramiye vb. şekilde gösterilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekir. Aşan kısımlar ancak bu şekilde gider yazılabilir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bütçe verilerine göre hesaplanan 2017 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı : 4.426,16 TL olarak açıklanmıştır.

 

Söz konusu hesaplama tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Yıllar itibarıyla son 10 yıla ilişkin çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

DÖNEMİ                                              TUTARI

01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi          4.426,13 TL

01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi          4.297,21 TL

01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi          4.092,53 TL

01.09.2015 - 31.12.2015 Dönemi          3.828,37 TL

01.07.2015 - 31.08.2015 Dönemi          3.709,98 TL

01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi          3.541,37 TL

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır