7143 Bağkur Prim Borçlarının Yapılandırmasında dikkat edilmesi gerekenler

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile Bağkur Prim Borçlarının yapılandırılmasında önemli noktalar.

 

7143 sayılı kanun ile yapılandırılan Bağkur Borçlarının, yapılandırma şartları ödeme ve başvuru zamanları ile bozulma şartları.

 

1-Başvuru formu, en geç 31/7/2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

 

2-Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

 

3-Yapılandırılan prim borçları için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

 

4-Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31/8/2018 tarihinde sona erecektir.

 

5-Yapılandırılan prim borçları için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

 

6-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

 

7-Başvuru formunda prim borcu yönüyle yapılandırma borcunun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

 

8-Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31/8/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

 

9-Prim borcu yönüyle başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

 

10-İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

 

11-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

 

12-Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek primlerin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

 

13-Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumunda genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.

 

14-5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci ve geçici 63 üncü maddesine istinaden durdurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde,

- Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların tamamı en geç, 31/8/2018 tarihine kadar,

- Prim borçları için ise peşin ödeme talebinde bulunulmuş ise en geç, 31/8/2018 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde, ödenecektir.

 

15-6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırması devam eden sigortalıların ilgili yapılandırma kapsamına giren dönem borçları için bu yapılandırmadan yararlanmaları mümkün değildir. İlgili yapılandırmalar sonrası oluşan prim borçları için 7143 sayılı Kanundan yararlanacaklardır.

 

16) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin (Ek:7/a) ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.