7143 Sayılı Vergi Affı Neleri Kapsıyor?

7143 sayılı Kanun, yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 28 maddeden oluşmakta olup, ilk 12 maddesi vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerdir.

 

Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir.


 

I – KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

A-YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (Madde 1)

 

1-Tür Açısından Kapsama Giren Borçlar:

 

Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;

- Her türlü vergi, resim ve harçlar,

 - Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Trafik Para Cezaları,

- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

- RTÜK İdari Para Cezaları

- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

- Öğrencilerin, YURT-KUR’a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

- Ecrimisil borçları

- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,

- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,

- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri

- TOBB üye aidatları

- TÜRMOB üye aidatları

- TESK üye aidatları

 

girmektedir.

 

 

2-Dönem Açısından Kapsama Giren Borçlar:

 

Borçların dönemi açısından genel olarak 31.03.2018 tarihi esas alınmıştır. Detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

 

Tablo-1: Kapsama Giren Borçlar

 

 

TÜRÜ

KAPSAM ÖLÇÜTÜ

AÇIKLAMA

Beyana dayanan vergi, resim ve harçlar

Vergilendirme dönemi

Beyanname verme süresi

31.03.2018’den önce olanlar

Beyana dayanmayan vergiler (MTV, emlak vergisi, harçlar vb)

Tahakkuk tarihi

31.03.2018’den önce tahakkuk edenler

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları (vergi ziyaı cezası)

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları)

Tespit tarihi

31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitler

Diğer amme alacakları

Vade tarihi

Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olanlar

İdari para cezaları (TPC, Karayolları Kaçak Geçiş Cezası, Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları)

Karar verme tarihi

31.03.2018 tarihinden önce karar verilenler

Gümrük Vergileri

Yükümlülüğün Doğduğu Dönem

31.03.2018’den önce olanlar

Gümrük Vergisi Aslına Bağlı Olarak Kesilen İdari Para Cezaları

Gümrük Vergisi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Gümrük Vergisi Asıllarına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş İdari Para Cezaları

Vade tarihi

Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olanlar

Sosyal Güvenlik Borçları

Ait Olduğu Dönem

2018 yılı Mart  ayı ve önceki aylar

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Ait Olduğu Dönem

2018 yılı Mart  ayı ve önceki aylar

Eksik İşçilik Sigorta Primi

İnşaatın Bitirilme Tarihi

31.03.2018 tarihine kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar

Belediyelerin ücret alacakları, su bedeli, atık su ve  katı atık ücreti alacakları ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin su ve atıksu bedeli alacakları

Vade tarihi

Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olanlar


3- Kapsama Girmeyen Borçlar:

 

Aşağıda yer alan borçlar yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir:

·        İdari para cezaları  (Kapsama girenler hariç)

·        Adli para cezaları 

·        Petrolden Devlet hissesi ve Devlet hakkı

·        Şeker fiyat farkı

·        Akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı

·        Madenlerden Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu 

·        Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

  

B-BORÇ YAPILANDIRMASI BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ (Madde 10)

 

7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin en geç 31.07.2018 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kanun kapsamında yapılandırılacak borçlar için, alacaklı idarelere başvurulması gerekmektedir. Örneğin, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlar için ilgili vergi dairesine başvurulmalıdır.

 

 

C-BORÇ YAPILANDIRMASINA KİMLER BAŞVURABİLİR

 

 • Vergi daireleri kayıtlarında borçlu olarak gözüken
 • Mükellefler (Sahte Fatura Düzenleyenler Dahi Yararlanabilmektedir)
 • Cezaya muhatap olanlar
 • Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle amme borçlusu sayılan kişiler
 • Mirasçılar,
 • Kefiller,
 • Limited şirket ortakları
 • Kanuni temsilciler 

sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

 

Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler borç yapılandırmasına başvuru yapabilecektir.

 

Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan kamu kurum ve kuruluşlarına borçlu olanlar da borç yapılandırmasından yararlanabileceklerdir.

 

 

D-KESİNLEŞMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (Madde 2)

 

18.05.2018 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar,  Kanunun yayımlandığı tarihten önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak henüz ödeme süresi geçmemiş borçlar, 18.05.2018 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş ancak henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan borçlar, tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenen borçların 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları kesinleşmiş borç olarak yapılandırılacaktır.

 

18.05.2018 tarihi itibariyle ihtirazı kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergilerin, dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kesinleşmiş borç olarak yapılandırılacaktır.

 

18.05.2018 tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı borçlar da, kesinleşmiş borç olarak yapılandırılacaktır.

 

Vergi dışı borçlardan dava konusu edilmiş olanlar kesinleşmiş borç olarak dikkate alınacak ve Kanunun 2 nci maddesinden faydalandırılacaktır.

 

Kesinleşmiş borçlar aşağıdaki şekilde yapılandırılacaktır.

 

 

Tablo-2: Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması

  

 

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

 • Vergilerin asıllarının tamamı
 • Yİ-ÜFE Tutarı
 • Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının %50’si
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si
 • İdari para cezalarının tamamı
 • Vergi ziyaı cezalarının tamamı
 • Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının % 50’si
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

  

E-KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLAR: (Madde 3)

  

18.05.2018 tarihi itibarıyla ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış ya da ilk derece yargı merciinin verdiği karara karşı kanun yoluna başvurma süresi geçmemiş veya başvurulmuş vergiler kesinleşmemiş borç olarak yapılandırılacaktır.


18.05.2018 tarihi itibarıyla; tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergiler borç olarak yapılandırılacaktır.


Yapılandırılan alacak tutarının tespitinde esas alınacak olan yargı kararı, tarhiyata ilişkin verilen ve 18.05.2018 tarihinden önce (bu tarih dahil) taraflardan birine tebliğ edilmiş karar olacaktır.


Kesinleşmemiş borçlar ve ihtilaflı borçlar davanın bulunduğu safhaya göre aşağıdaki şekilde yapılandırılacaktır.

 


1-Ödenecek Tutarlar:

 

Tablo-3: Ödenecek Tutarlar

 

 

Dava Açılmış Henüz Karar Verilmemiş Ya Da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olanlar

Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Red Kararı Verilmiş Olması Halinde

Kısmen Red Kısmen Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Vergi Asılları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %20 si

Tasdik edilen vergilerin tamamı

Tasdik edilen vergilerin tamamı,

Terkin edilen vergilerin %20 si

Genel ve Özel Usulsüzlük Cezaları

İlk tarhiyat tutarının %25’i

İlk tarhiyat tutarının %10’u

Tasdik edilen Ceza Tutarının  %50’si

Tasdik edilen ceza tutarının %50’ si, Terkin edilen cezanın % 10’u

İdari para cezaları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %20’si

Tasdik edilen cezanın tamamı

Tasdik edilen kısmın %50’si

Terkin edilen cezanın %20’si

Yİ-ÜFE Tutarı

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

 

2-Silinecek Tutarlar:

  

Tablo-4: Silinecek Tutarlar

 

 

Dava Açılmış Henüz Karar Verilmemiş Ya Da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olanlar

Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Red Kararı Verilmiş Olması Halinde

Kısmen Red Kısmen Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Vergi Asılları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %80 si

---

Terkin edilen vergilerin %80’i

Genel ve Özel Usulsüzlük Cezaları

İlk tarhiyat tutarının %75’i

İlk tarhiyat tutarının %90’u

İlk tarhiyat tutarının %50’sii

Tasdik edilen ceza tutarının %50’ si, Terkin edilen cezanın % 90’u

İdari para cezaları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %80’si

Tasdik edilen cezanın %50’si

Tasdik edilen kısmın %50’si

Terkin edilen cezanın %80’si

Fer’i alacaklar

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

 

 İtiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme yoluna başvurulmuş ve üst yargı mercii tarafından karar verilmişse yine yukarıdaki esaslara göre yapılandırma yapılacaktır.

 

F-İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR: (Madde 4)

 

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonucunda tarh edilecek vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılacaktır.

 

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş borçlar da vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılarak ödenebilecektir.

 

 Bu takdirde, 18.05.2018 tarihi itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş olması hallerinde düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

 

 Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, Kanunun yayımlandığı tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır.

 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak uygulama aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:

 

Tablo-5: İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması

 

 

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

 • Tarh edilen verginin % 50’si
 • Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar
 • Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i
 • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i
 • Tarh edilen verginin kalan % 50’si
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i
 • Gecikme faizinin tamamı
 • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 75’i

  

1-Başvuru ve Ödeme Süresi:

 
İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır.


İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.


 

G-PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARDAN DOĞAN BORÇLAR:(Madde 4 Dokuzuncu Fıkra)


 

Beyana dayanan vergiler için 31.03.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 31.07.2018 tarihine kadar pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanda bulunabilecektir.

 

 Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannamelerini elektronik ortamda beyanname vermek zorunda olanların elektronik ortamda, diğer mükelleflerin ise kâğıt ortamında göndermesi gerekmektedir.

 

 Beyanname gönderilirken elektronik ortamda Af Kanunu kutucuğunun işaretlenmesi, kâğıt ortamında ise Af Kanunun 4/10 maddesi için belirlenecek dilekçenin mutlaka verilmesi gerekmektedir.

 

Tablo-6: Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlardan Doğan Borçların Yapılandırılması

 

 Ödenecek Tutarlar

Tarh edilen verginin tamamı

Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE tutarı

 

Silinecek tutarlar

Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının tamamı


Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı


Vergi ziya cezasının tamamı