Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

VERGİ TÜRÜ

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANANME VERME ZAMANI

VERGİ ÖDEME ZAMANI

GELİR VERGİSİ

Yıllık gelir vergisi beyannamesi

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

GELİR VERGİSİ

Yıllık gelir vergisi beyannamesi

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.

GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENENLER)

Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için)

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, yıllık beyanname MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.)

1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

GELİR VERGİSİ

Münferit beyanname

Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

GELİR VERGİSİ

G.V.Kan. Geçici 67. Mad. Kaps. Verilebilecek İhtiyari Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin
Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin
beyanname:
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin
Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin
beyanname:
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

GELİR GEÇİCİ VERGİ

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar verilir.       1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat.

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenir.              1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem 17 Şubat.

GELİR VERGİSİ STOPAJI (AYLIK)

Muhtasar beyanname (İstihkaktan kesinti
suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilecek ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

GELİR VERGİSİ STOPAJI (ÜÇ AYLIK)

Muhtasar beyanname (İstihkaktan kesinti
suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar verilir.  1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.

Beyanname verilecek ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.             1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar verilir.

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi beyannamesi

Tarhiyatın muhatabının Türkiye`yi terk etmesi halinde ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

KURUM GEÇİCİ VERGİ

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar verilir.       1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat.

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem 17 Şubat.

KURUMLAR VERGİSİ

Özel beyanname

Kazancın elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (AYLIK)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

KURUMLAR VERGİSİ

Özel Beyanname

Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (AYLIK)

Katma değer vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (3 AYLIK)

Katma değer vergisi beyannamesi (3 Aylık)

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (SORUMLU SIFATIYLA)

Katma değer vergisi beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

1 numaralı Özel tüketim vergisi beyannamesi

(I) sayılı listedeki mallar Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

2A, 2B,3A, 3B, 3C Özel tüketim vergisi beyannamesi

(I) sayılı listedeki Petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

2A Özel tüketim vergisi beyannamesi

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve intikal vergisi

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi  beyannamesi;
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay
içinde
, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen
kişinin bulunduğu ülkede
bulunmaları halinde 4 ay içinde,
murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,
verilir.

Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve intikal vergisi (İvazsız intikallerde)

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi
Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve intikal vergisi (İvazsız intikallerde)

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında,
yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

DAMGA VERGİSİ (AYLIK)

Damga vergisi beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenen damga vergisi için vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar verilir.

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

DAMGA VERGİSİ

Damga vergisi beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisi Beyannamesi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

Birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım içinde ödenir.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

Şans oyunları vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve reklam vergisi beyannamesi

İlan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı
içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

EĞLENCE VERGİSİ

Eğlence vergisi beyannamesi

1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine
eklenmek suretiyle
hesaplanır. 2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

1-Biletle girilen yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga
konulması sırasında
ödenir.
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.
3-Beyanname verme süresi içinde ödenir

HABERLEŞME VERGİSİ

Haberleşme vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

YANGIN SİGORTASI VERGİSİ

Yangın sigortası vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

DEĞERLİ KÂĞITLAR BEDELİ

Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesi

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.Taksit Mart, Nisan ve
Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde
, ödenir.
Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin
ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklı
lık arz etmektedir.