Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar

 
 
Vergi Usul Kanunu`na Göre 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar
Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01/01/2017 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.
 
 
MADDE 352- 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
 
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
 
 
                               130,00
 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                
 
80,00
 
3 - İkinci sınıf tüccarlar
 
40,00
 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    
 
19,00
 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler        
 
11,00
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf      
 
5,00
 
 
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
 
 
70,00
 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
 
40,00
 
3 - İkinci sınıf tüccarlar         
 
19,00
 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    
 
110
 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 
 
4,80
 
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                             
 
2,60
 
 
MADDE 353- 
 
Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)
 
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10`u.
Her bir belge için 210 TL`den az olamaz.
 
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
 
110.000,00
 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı`nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
 
210,00
 
- Her bir belge nev`ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
 
11.000,00
 
- Her bir belge nev`ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
 
110.000,00
 
3- Maliye Bakanlığı`nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması
 
200,00
 
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
 
5.000,00
 
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için
 
260,00
 
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
 
800,00
 
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
 
160.000,00
 
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 
1.100,00
 
 
8- Vergi Usul Kanunu`nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı`nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
 
800,00
 
Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.
Vergi Usul Kanunu`nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara yukarıda 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (42 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
 
 MADDE MÜKERRER 355- 
 
Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)
 
(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)
 
 
-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
 
1.400,00
 
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
 
700,00
 
-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında
 
350,00
 
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5`i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.100.000 TL`yi geçemez.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.